20101230

Likwidacja stowarzyszenia

Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić:

  • własną uchwałą stowarzyszenia (kompetencja Walnego Zebrania Członków),
  • przez Sąd,
  • z mocy prawa.

Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu stowarzyszenia powinna określać datę rozwiązania (jednocześnie jest to data wszczęcia likwidacji), może określać likwidatora (w razie braku określenia w uchwale bądź w statucie, likwidatorami zostają członkowie zarządu). Jeżeli statut nie zawiera odpowiednich regulacji, w uchwale o rozwiązaniu powinno wskazać się cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek pozostały po zakończeniu likwidacji. Brak takiego postanowienia powoduje, że Sąd wskazuje przeznaczenie pozostałego po likwidacji majątku na cel społeczny.

Sąd może rozwiązać stowarzyszenie w przypadkach omówionych w pyt. 48. Jednocześnie wyznacza on likwidatora.

Likwidacja stowarzyszenia polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu z KRS po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Głównym celem likwidacji jest zaspokojenie wierzycieli stowarzyszenia. Likwidator ma zatem za zadanie upłynnić majątek stowarzyszenia, ściągnąć wierzytelności od dłużników i spłacić - zabezpieczyć wierzycieli.

Stowarzyszenie w likwidacji nie może prowadzić działalności określonej w statucie. Z chwilą zarządzenia likwidacji, ustaje umocowanie członków zarządu do reprezentacji stowarzyszenia, a w jego imieniu działać zaczyna likwidator.

Likwidacja powinna być przeprowadzona możliwie jak najszybciej i zakończyć się w ciągu roku od jej zarządzenia. Jeżeli nie zakończy się w tym terminie, likwidator musi przedstawić Sądowi przyczyny opóźnienia, a ten w razie ich usprawiedliwienia, przedłuży termin likwidacji lub zarządzi zmianę likwidatora.

Likwidator przeprowadza likwidację w sposób zabezpieczający majątek stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem. W szczególności powinien:

  • zawiadomić Sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora,
  • dokonać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości informację o jej wszczęciu,
  • po zakończeniu postępowania, zgłosić Sądowi wniosek o wykreślenie z rejestru.

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.